× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
چای قرمز
 • دمنوش بانوی قرمز پوش - 95 گرمدمنوش بانوی قرمز پوش - 95 گرم

      دمنوش بانوی قرمز پوش - 95 گرم

  142,000128,000 تومان

 • دمنوش فرش قرمز دمنوش فرش قرمز

      دمنوش فرش قرمز

  48,00028,800 تومان

 • دمنوش فرش قرمز - 100 گرمدمنوش فرش قرمز - 100 گرم

      دمنوش فرش قرمز - 100 گرم

  210,000186,000 تومان

 • دمنوش فرش قرمز - 21 عدددمنوش فرش قرمز - 21 عدد

      دمنوش فرش قرمز - 21 عدد

  110,00096,000 تومان

 • دمنوش چای ترش جاسمیندمنوش چای ترش جاسمین

      دمنوش چای ترش جاسمین

  62,00045,000 تومان

 • دمنوش چای ترش جاسمین - 100 گرمدمنوش چای ترش جاسمین - 100 گرم

      دمنوش چای ترش جاسمین - 100 گرم

  144,000128,000 تومان

 • دمنوش پروانه قرمز دمنوش پروانه قرمز

      دمنوش پروانه قرمز

  62,00045,000 تومان

 • دمنوش چای ترش جاسمین - 21 عدددمنوش چای ترش جاسمین - 21 عدد

      دمنوش چای ترش جاسمین - 21 عدد

  98,00078,000 تومان

 • دمنوش پروانه قرمز - 100 گرمدمنوش پروانه قرمز - 100 گرم

      دمنوش پروانه قرمز - 100 گرم

  172,000146,000 تومان

 • دمنوش پروانه قرمز - 21 عدد دمنوش پروانه قرمز - 21 عدد

      دمنوش پروانه قرمز - 21 عدد

  98,00088,000 تومان

 • دمنوش بانوی قرمز پوش - 21 عددیدمنوش بانوی قرمز پوش - 21 عددی

      دمنوش بانوی قرمز پوش - 21 عددی

  92,00078,000 تومان

 • دمنوش گل های قرمز - 90 گرمدمنوش گل های قرمز - 90 گرم

      دمنوش گل های قرمز - 90 گرم

  172,000158,000 تومان